วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่สาขาด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการและ
ผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป