1. พฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บัตรเครดิต: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดน่าน
2. การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูปแบบ STAD ในรายวิชาการบัญชีต้นทุนของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์              
3. การพัฒนาวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจขนาดใหญ่: บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
4. การจัดการตลาดเพื่อพักผ่อนแนวใหม่เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ยังหนุ่มสาวเสมอสำหรับธุรกิจรีสอร์ทในประเทศไทย  
5. Multinational Companies Expectation, Business Opportunity  and  International Business Challenge in China 
6. กลยุทธ์ น่านน้ำสีคราม กับการตลาด การท่องเที่ยวไทย 
7รุกตลาดผู้ชายยุคใหม่                                                        

https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0B57JJrH5yx_nZHhXdC1qOWNHRUk