กองบรรณาธิการ
เจ้าของ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ผู้จัดการ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ และผู้โฆษณา ผศ.ดร.สมพล ชื่นธีระวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
        รศ.ดร.พนารัตน์ ปานมณี รศ.ดร.นภาพร ขันธนภา
        รศ.ดร.นิรมล ศตวุฒิ รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี
        รศ.ดร.ปราณี จิตกรณ์กิจศิลป์ รศ.ดร.จุฑา เทียนไทย
        รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย รศ.ดร.ธัญปวีณ์ รัตน์พงศ์พร
        รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์ รศ.พูนศักดิ์ แสงสันต์
        รศ.สมจิตร ล้วนจาเริญ ผศ.ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
        ผศ.ดร.นพพร จันทรนาชู ผศ.ดร.ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
        ผศ.สุภา ทองคง ดร.วิทยา เจียรพันธ์
        ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
กองบรรณาธิการ
        ดร.สุดถนอม ตันเจริญ ดร.ญาณพล แสงสันต์
        ดร.อภิรัตน์ สิงห์ตระหง่าน ผศ.วีนัส นาควัชระ
        ผศ.พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ ผศ.อารีย์ สุขสวัสดิ์
        ผศ.กษวรรณ ขจรเสรี อาจารย์สมจริง ตั้งนิมิตรมงคล อาจารย์สุนันทา พรเจริญโรจน์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------