ข้อกำหนดของบทความ

ข้อกำหนดของบทความ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งมีกาหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ
1. วัตถุประสงค์
    1.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการบัญชี
    1.2 เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ด้านบริหารธุรกิจ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ
และผู้สนใจทั่วไป
    1.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้ใหม่แก่นักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป
2. เนื้อหา เนื้อหาบทความเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
3. หลักเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์ต้นฉบับ
    3.1 ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่เคยถูกตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่
ระหว่างการขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
    3.2 ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบของข้อกาหนดของรูปแบบบทความ
    3.3 แต่ละบทความจะมีการประเมินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อย่างน้อย 2 ท่าน
หากมีข้อเสนอแนะให้ทาการแก้ไข ผู้เขียนต้องแก้ไขให้ครบถ้วน จากนั้นกองบรรณาธิการจะทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
4. ข้อกาหนดของรูปแบบบทความ
    4.1 ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
  • จัดพิมพ์ด้วย Microsoft Office Word ตัวอักษรแบบ Angsana New
  • จัดระยะขอบบน 4.5 ซม. ขอบล่าง 3.5 ซม. ขอบซ้าย 2.5 ซม. และ ขอบขวา 2.5 ซม.
  • ทุกบทความมีบทคัดย่อ (ไทยและอังกฤษ) หลังจากนั้นให้กาหนดรูปแบบเป็น 2 สดมภ์ ด้วยความกว้าง 7.7 ซม. ระยะห่างสดมภ์ 0.6 ซม.มีการจัดรูปแบบการพิมพ์ให้ชิดขอบทั้ง 2 ด้าน (Thai Distributed) และเว้นบรรทัดระหว่างย่อหน้าหรือหัวข้อหลัก
Comments