การส่งบทความ

บทความที่ประสงค์ให้ตีพิมพ์ ให้จัดส่งต้นฉบับ 2 ชุด  พร้อมอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์บนแผ่นดิสก์อีก 1 ชุด ทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเอง
ที่...กองบรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 
โทร.02 8074500 ต่อ 394
บทความจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากกองบรรณาธิการและประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ในสาขานั้น ๆ เมื่อบทความผ่านการประเมินและเห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว จะแจ้งให้ผู้เขียนรับทราบและส่งหนังสือตอบรับยืนยันการตีพิมพ์ต่อไป