ประชาสัมพันธ์


วารสารบริหารธุรกิจเป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานบทความวิจัยและพัฒนาทางคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และของสถาบันอื่นๆบทความผลงานวิจัยที่จะนำเสนอตีพิมพ์ ต้องเป็น บทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ  เช่น  รายงานการวิจัยที่ผู้เขียนได้ทำการทดลอง สร้างหรือมีส่วนกับงานโดยตรง บทความที่เสนอถึงความคิดและหลักการใหม่ที่เป็นไปได้มีทฤษฎีประกอบหรือสนับสนุนอย่าง  เพียงพอ หรือบทความทางวิชาการที่น่าสนใจ  มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและนักวิจัยโดยผู้เขียนเป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเอง บทความผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการในวารสารนี้   ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร รายงาน หรือสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน