หลักเกณฑ์ของบทความ

1. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน
2. ต้นฉบับที่ผู้เขียนส่งมาเพื่อการพิจารณาจะต้องไม่อยู่ระหว่างการขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
3. ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามตามรูปแบบของต้นฉบับตามข้อกาหนดในระเบียบการส่งต้นฉบับ
4. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewer) อย่างน้อย 2 ท่านต่อเรื่อง
5. หลังจากผู้เขียนได้แก้ไขเรื่องแล้ว กองบรรณาธิการได้ทาการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
6. ผู้เขียนหนึ่งคนสามารถส่งได้เพียง 1 บทความเท่านั้น

บทความหรือข้อคิดใด ๆ ในวารสารฉบับนี้ เป็นทัศนะของผู้เขียน มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วยและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อความใด ๆ